site

Công nghiệp sáng tạo

Dưới sự bảo trợ của ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và chủ trì của Sở Công Thương Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Thương mại (HTPC) được...xem thêm..
Các tập đoàn đa quốc gia đang khống chế toàn chuỗi giá trị từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra của thị trường. Sức ép này khiến nhiều...xem thêm..