site

Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2017

Theo báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2017 dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2017 và 6,7% trong năm 2018. Theo ADB, việc chuyển đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp của Việt Nam là hết sức quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và cho phép Việt Nam vươn lên vị thế quốc gia thu nhập trung bình cao. Cải cách nông nghiệp là then chốt để Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng.

Nguồn: ADB