site

Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016: Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam

"Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016  - Chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: tăng giá trị, giảm đầu vào" là kết quả hợp tác giữa Nhóm Ngân hàng Thế giới và Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD). Đây là các tài liệu nghiên cứu nền trong Báo cáo Việt Nam 2035. Vì vậy mối quan tâm ở đây là so sánh nông nghiệp Việt Nam với các nước khác nhằm xây dựng tầm nhìn phát triển nông nghiệp trong 1-2 thập kỷ tới và đưa ra những biện pháp cải cách chính sách và thể chế ngắn hạn nhằm đưa nông nghiệp vào đúng quỹ đạo phát triển.

Nguồn: The World Bank